Obowiązujące opłaty

Na mocy Uchwały Nr XXIII/293/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 r.nastąpiły zmiany w naliczaniu opłat za korzystanie z przedszkoli publicznych, do jakich zalicza się nasza placówka.

Przyjęto, iż w godzinach od 8.00 do 13.00 w przedszkolu prowadzone są zajęcia realizujące podstawę programowa i świadczenie to jest bezpłatne.

Rodzicom/opiekunom prawnym przysługują zniżki, bądź całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:
1. Zniżka 50% opłaty za pobyt, jeżeli z przedszkola korzysta więcej niż jedno dziecko w wieku do lat 5 z tej samej rodziny.
2. Zniżka 50% opłaty za pobyt, jeżeli rodzina posiada założoną Kartę Dużej Rodziny*.

*obecnie, dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Krapkowice

3. Całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt, jeżeli rodzina korzysta z jakiejkolwiek pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
4. Całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt, jeżeli dziecku została przyznana pomoc w zakresie dożywiania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

Od 1 września 2013 r. stawka za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową wynosi: 1,00 zł na mocy Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.

Drugim czynnikiem składowym opłat jest stawka żywieniowa wynosząca w naszym przedszkolu 4,50 zł za 4 posiłki dziennie (śniadanie, zupa z deserem, drugie danie, podwieczorek). Za 3 posiłki (śniadanie, zupa z deserem, drugie danie) stawka wynosi 4,00 zł, a za 2 posiłki (śniadanie, zupa z deserem) stawka wynosi 2,00 zł. Miesięczna opłata za wyżywienie pobierana jest z góry, jako iloczyn dziennej stawki i ilości dni roboczych w miesiącu (po odjęciu tzw. odpisów za dni nieobecne z poprzedniego miesiąca).

Pomiędzy Dyrektorem, a Rodzicami/opiekunami prawnymi, każdego dziecka zostaną zawarte umowy cywilno- prawne określające zakres świadczeń, zasady pobierania opłat za świadczenia, termin obowiązywania oraz warunki wypowiadania umowy. W umowach Rodzice zadeklarują godziny pobytu dziecka w przedszkolu i na tej podstawie wyliczona zostanie opłata miesięczna, jako iloczyn liczby dni roboczych każdego miesiąca przez wielokrotność godzinowej opłaty dotyczącej deklarowanego czasu powyżej 5 godzin dziennie. W przypadku konieczności zmiany czasu przebywania dziecka w placówce, na wniosek Rodziców do umowy wprowadzony może być aneks.

Po zapoznaniu się z Regulaminem odpłatności oraz pobraniu z przedszkola kwitka z dokładnie wyliczoną kwotą należy ją uiścić bezpośrednio na konto Przedszkola Publicznego nr 6 w Krapkowicach nie zaokrąglając wpłaty. W razie wątpliwości co do naliczenia prosimy dzwonić na nr 77 4 665 281 w celu wyjaśnienia.

Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach Bank Spółdzielczy w Krapkowicach
Numer rachunku bankowego: 71 8884 0004 2001 0000 7142 0001
W tytule proszę wpisać: miesiąc za który dotyczy wpłata, imię i nazwisko dziecka.

Za stosowanie się do powyższych zasad dokonywania opłat w naszym przedszkolu serdecznie dziękujemy!